Опис на програма

Цел на програмата предвидена за Пред-средно ниво А2 е да сеутврдат граматичките категории кои веќе слушателите ги владеат и истите се прошируваат со нови кои се изучуваат за прв пат. Низ 9 тематски единици, од кои првите пет се предвидени во курикулумот за трет степен, а останатите за четвртиот степен.

Секоја тема е поделена на:

Граматика: Граматичките структури веќе познати на слушателите се повторуваат преку споредби и надградба на истите, а се воведуваат и нови граматички елементи кои не се опфатени претходно. Граматиката на ова ниво е фокусирана на: Imperatives, WH-Questions, Questions in different tenses, Revision of Present Simple, Present Continuous, Past Simple а слушателите имаат можност за комбинирање и споредување на истите. Вовед во нов граматички дел: Past Continuous, used to + V., Future Tense (revision of Going to) Present Continuous for the future, Will/Shall, Will and Going to, Present Perfect, Gerund and Infinitive, Conditionals, (Zero and First Conditional), Phrasal Verbs, Modals (can, could, might, may, must, mustn’t, have/has to + V., Should), articles, determines, prepositional phrases, adjectives and adverbs (comparative/superlative), intensifiers.

Вокабулар: Вокабуларот е организиран како продолжение и надградба на веќе постоечкиот зборовен фонд на слушателот во однос на темите кои опфаќаат Националности и земји, Лични информации и податоци, Храна/Пијалок, работи и предмети во блиското и пошироко опкружување, патување, услуги, основни глаголи, бои, облека, опишување, семејство и семеен живот, хоби и занимливости, работа, професии, одмори/летувања/зимувања, пазарење, слободни активности, чувства.

Јазични вештини: Во овој дел се вклучени интерактивни методи и главен фокус е ставен на користење на целниот јазик преку вежби и активности.

Читање: На ова ниво предвидените текстови се подолги, а нивната обработка е преку прашања, поврзување слика со текст, поврзување наслови со делови од текст, прераскажување. Читањето е на глас но и во себе за да може да се препозна пораката на текстот, а се изучуваат и нови зборови со што зборовниот фонд се збогатува.

Пишување: Активностите на пишаната продукција се наменети за формирање на пишан текст применлив за слушателите и оние кои го примаат пишаниот текст. Главно активностите на пишувањето се однесуваат на опис личен и/или на трето лице/место/простор, опис на фотографија, пишување на неформално писмо според упатство за истото, пишување на официјално 9Формално) писмо според упатство за истото, давање на мислење, а акцент е ставен на користење на вокабуларот и граматичкиот фонд кои веќе се изечени да се стават во функција на пишувањето.

Слушање: Активностите на слушната рецепција се насочени кон примање и обработување на говорни пораки произлезени од еден или повеќе говорници. На ова ниво активностите се насочени кон слушање на јавни известувања (информации, упатствија, прегледи), слушање на радио/ТВ програми за цели потребни слушателот да ја сфати суштината, да разбере конкретна информација. Задачите за слушање  се обилни со информации, а разбирањето се проверува со заокружување, пополнување и/или одговор на понудени опции од текстот сто го слушале.

Зборување: За ова ниво, говорната продукција се одвива преку играње на улоги, довршување на незавршени приказни, и вежбите се наменети со практикување на наученото, односно, слушателите се охрабруваат да зборуваат во рамки на теми кои се дефинирани/познати но и теми од интерес на слушателот, а за успешност на говорната продукција се применува работа во групи, индивидуално и/или во парови.

Резултати од програма

[:mk]Слушателот/Корисникот може да разбере и да користи познати секојдневни изрази, реченици и фрази поврзани со непосредна важност за задоволување на потреби од различен вид. Слушателот до завршувањето на обуката може да комуницира во едноставни и рутински задачи/разговори при индиректна размена на информации. Со општи зборови и со правилна употреба на граматичкиот фонд, слушателот може писмено/усно да го извести соговорникот од различен вид на информации. Без голем напор оже да се снајде во едноставни, секојдневни разговори збогатени со потечно говорење и користење на целниот јазик. Во однос на горенаведените вештини може да разговара, одговара и поставува прашања и разменува информации за познати теми во предвидливи ситуации. Слушателот е комплетно подготвен за препознавање на нови зборови  и граматички елементи, како и поделба во која форма се истите (именки, заменки, глаголи, членови, прилози, предлози итн.).[:]

Критериуми за влез во програмата

[:mk]Тестирање за утврдување на степенот на познавање на целниот јазик.[:]

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 51 45
Пракса 51 45
Оценување 10 10
Вкупен број на часови 112
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support