Опис на програма

Програмата New English File pre-intermediate е насочена кон оспособување на кандидатите да го употребуваат јазикот со тоа што значително ќе ја подобрат флуентноста во зборувањето. Оваа ниво има за цел да ја зголеми самодовербата кај слушателите како и да им го прошири знаењето со нови граматички конструкции и значително да го прошири вокабуларот кој го владеат. Слушателите се охрабруваат на ова ниво да водат дискусии. Учебникот се состои од 9 тематски единици од кои секоја тема е поделена на граматички дел, вокабулар, јазични вештини (зборување, читање, слушање и пишување). Граматика: Слушателите на ова ниво веќе имаат одредени познавања од граматичките структури и истите на ова ниво се прошируваат. Слушателите ќе го утврдат знаењето од граматичките категории и конструкции. Во оваа ниво се вклучени следниве граматички единици од кои некои се повторуваат, надградуваат а некои се воведуваат како нови граматички единици, како што се: Word order in questions, present simple, present continuous, defining relative clauses, past simple, past continuous, question with and without auxiliaries, going to, will/won’t, review of tenses, present perfect + ever/never/yet/just/already, comparatives and superlatives, have to, don’t have to, must, expressing movement. Вокабулар: Вокабуларот е организиран според теми и се започнува и со изучување сложенки и колокации. Вокабуларот ги опфаќа темите како зборови за училницата, семејство, лични придавки, празници и одмори, прашални зборови, глаголски фрази, облека, изрази за време, предлози за движење, збунувачки глаголи, животни, стравови и фобии, училишни предмети, фразални глаголи, здравје и животел стил, и прилози. Јазични вештини: Слушателите се охрабруваат интензивно да го користат целниот јазик преку вежби кои се работат во парови, групи или индивидуално. Текстовите кои слушателите ќе ги читаат ќе бараат читање заради општа ориентација, за цели на информација, за да ја сфати суштината, и за да најде конкретна информација. Слушателот ќе научи да пишува текстови кои ќе бидат примени од еден или повеќе читатели, некои од пишаните активности за ова ниво вклучуваат опишување себеси, опишување слика, неформално писмо, опис на местото на живеење, формално писмо, опишување градба и споделување на мислење. При сите активности на пишување се користи вокабуларот и граматиката кои веќе се изучувани за функција на пишување. Канидатот ќе слуша и обработува говорна порака произведена од еден или повеќе говорители, како што се јавни известувања, радио програми, подолги разговори и монолози. Слушателот во оваат ниво се охрабрува да води дискусии на теми кои претходно се разработиле и во однос на кои совладале одреден вокабулар како и да се вклучи во во разговор за познати теми и да го изрази своето мислење за поапстрактни, културни содржини. Во реализација на програмата ќе се применуваат: • наставни методи(монолошка, илустративна,дијалошка, дискусија, разговор, презентација), • наставни техники(сложувалка, играње на улоги, бура на идеи, итн.) кои ќе му овозможат на кандидатот континуирана активност за време на траење на курсот. • Оценувањето на постигањата на кандидатите ќе се врши преку следење и вреднување на знаењата во текот на целиот курс, усно, писмено, и на завршниот испит. Наставата ќе се одвива во предавална со потребната опрема според норматив за простор и наставни средства и помагала (ИКТ, табла, учебник, наставни ливчиња, материјали подготвени од наставник). Наставата ќе ја изведува: дипломиран професор, со завршени студии по англиски јазик, наставна насока. Времетраењето на курсот е 64 часа (еден час е во трање од 90 минути) од кои за нов наставен материјал се предвидени 39 часа ,за вежби и тематски тестови 24 часа и 1 час е предвиден за завршен тест со кој се утврдува севкупно постигнато знаење и тоа: разбирање(слушање и читање), пишување, зборување (интерактивен и продуктивен говор), според заедничка европска рамка. Кандитатот кој успешно ќе го заврши курсот се здобива со уверение, според заедничка европска рамка. Програмата нуди можност за изучување на повисок степен.

Резултати од програма

По завршување на програмата слушателот ќе се оспособи да го подобри своето зборување како и самодовербата. Се очекува слушателите да го прошират знаењето со нови граматички конструкции и значително да го прошират вокабуларот кој го владеат. Слушателите ќе бидат во можност да водат дискусии и да ги разберат главните поенти на јасен, стандарден разговор за познати нешта. Слушателите ќе умеат да се снајдат на аеродром, конференција, ресторан, доколку се изгубат, во шопинг, во аптека, на патување со брод и на телефон. Слушателот ќе може да раскаже минати случки како и да сподели идни намери и планови.

Критериуми за влез во програмата

Курсот е наменет за возрасни слушатели кои го имаат завршено А2 нивото и со тестирање покажуваат соодветно знаење.

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 39 61
Пракса 24 37
Оценување 1 2
Вкупен број на часови 64
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support