Опис на програма

Цел на програмата предвидена за Средно ниво Б1 значително унапредување на флуентноста во говорењето, зголемување на самодовербата, проширување со нови граматички конструкции и комбинации, како и збогатување на збоовниот фонд. Ова ниво е предвидено за водење на дискусии, дебати, излагања.  7 тематски единици, од кои првите четири се предвидени во курикулумот за петти степен, а останатите за шестиот степен.

Секоја тема е поделена на:

Граматика: На ова ниво слушателите веќе имаат одредени познавања од граматичките структури кои во текот на обуката се прошируваат главно со користење на функции, нивна употреба преку комуникација и споредба на граматички категории кои всушност се најчест проблем кај слушателите. Во делот на нови граматички елементи се: пасивните конструкции, одредени модални глаголи, директен/индиректен говор, како и Present Simple наспроти Present Continuous, Past Tenses, Future forms, Perfects – Present, Past, Continuous, Comparatives/Superlatives, Obligation Modal Verbs (must, have/has to, should), Deduction (must, may, might, can’t), Ability & Possibility (can, could, be able to), First Conditional and Future Time Clauses, Second Conditional, usually and used to, quantifiers, articles, gerund and infinitives, Reported Speech: statements, questions and commands, Passive: be + past participle, Relative Clauses: Defining and Non-defining, Third Conditional, Question Tags, Indirect Questions.

Вокабулар: Вокабуларот е според теми, се изучуваат фразални глаголи и се правата разлики меѓу идиоматски и буквални фразални глаголи. Посебно се изучуваат идиоми, а се започнува и со изучување сложенки и колокации. Во оваа фаза/ниво, вокабуларот ги опфаќа сите теми од интерес на слушателите.

Јазични вештини: Во овој дел се вклучени интерактивни методи и главен фокус е ставен на користење на целниот јазик преку вежби и активности:

Читање: Текстовите се подолги и се користи jigsaw читање, при што слушателите веднаш го користат новиот вокабулар. На слушателите им се дава определено време за читање, а потоа истото го репродуцираат со користење на ново-научените фрази и изрази. На ова ниво предвидените текстови се подолги, а нивната обработка е преку прашања, поврзување слика со текст, поврзување наслови со делови од текст, прераскажување. Читањето е на глас, но и во себе за да може да се препознае пораката на текстот, а се изучуваат и нови зборови со што зборовниот фонд се збогатува.

Пишување: Активностите на пишаната продукција се наменети за формирање на пишан текст применлив за слушателите и оние кои го примаат пишаниот текст. Главно активностите на пишувањето се однесуваат на раскажување на настан, приказна, омилена ТВ серија/филм, опис на куќа/стан/канцеларија, официјални/неофицијални писма, критики, статии за списание. Акцент е ставен на користење на вокабуларот и граматичкиот фонд кои веќе се изучени да се стават во функција на пишувањето.

Слушање: Активностите на слушната рецепција се насочени кон примање и обработување на говорни пораки произлезени од еден или повеќе говорници. На ова ниво активностите се насочени кон слушање на јавни известувања (информации, упатствија, прегледи), слушање на радио/ТВ програми за цели потребни слушателот да ја сфати суштината, да разбере конкретна информација. Деловите за слушање се состојат од подолги разговори или монолози за кои подоцна слушателите во интеракција ги разработуваат преку прашања и дискусии. Задачите за слушање  се обилни со информации, а разбирањето се проверува со заокружување, пополнување и/или одговор на понудени опции од текстот сто го слушале.

Зборување: За ова ниво, говорната продукција се одвива преку играње на улоги, довршување на незавршени приказни, и вежбите се наменети со практикување на наученото, односно, слушателите се охрабруваат да зборуваат во рамки на теми кои претходно се разработиле: храна и ресторани, спорт, семејство и карактери, финансии, живот, транспорт и патувања, модерни навики, образование, дом, пријателство, работа, пазарење, телевизија и сл. Се развиваат дискусии, дебатирања и се донесуваат заклучоци, се организираат состаноци и сл.

Резултати од програма

[:mk]Слушателот/Корисникот може да се чувствува сигурен и самоуверен во користењето на целниотјазик. Може да опишува искуства и настани, соништа, надежи, амбиции, гледишта, планови и ставови. На ова ниво слушателот/корисникот може со задоволувачко ниво на разбирање да чита фактички текстови за теми од сопственото подрачје на интерес, да разбере информации во секојдневни материјали, да пишува писма, брошури и службени документи, кратки новинарски статии и сл. Се стекнува знаење за комуникација со одредена сигурност за познати, вообичаени и невообичаени теми, може да разменува, проверува и потврдува информации, лесно да се снајде и прилагоди во ситуации каде се изразува мислење запоапстрактни, културни содржини, како и да се разменуваат информации за теми познати за слушателот.[:]

Критериуми за влез во програмата

[:mk]Тестирање за утврдување на степенот на познавање на целниот јазик.[:]

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 52 46
Пракса 52 46
Оценување 8 8
Вкупен број на часови 112
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support