Опис на програма

Цел на програмата предвидена за Високо Средно ниво Б2 значително унапредување на разбирањето на главни идеи на сложен текст, како и на конкретни но и апстрактни теми вклучувајки флуентноста во говорењето и технички дискусии во сопственото поле на специјализација. Ова ниво е предвидено за водење на дискусии, дебати, излагања.  7 тематски единици, од кои првите четири се предвидени во курикулумот за седми степен, а останатите за осмиот степен.

Секоја тема е поделена на:

Граматика: Се утврдува претходното знаење во однос на граматичките категории и конструкции, се заокружуваат разликите помеѓу трајните и прости и перфектни форми, активни и пасивни форми. Се усовршува користењето на индиректниот говор и релативните/односните реченици. Следните граматички единици се вклучени во програмата: Question Formation, Auxiliary Verbs, the…the…+ comparatives, Perfect (Present/Continuous), using adjectives as nouns, Adjective order, Narrative tenses, Adverbs and adverbial phrases, passive (all forms), It is said that…, He is thought to…, Future Perfect, Future Continuous, Unreal Conditionals, Past Modals, Would rather, Had better, Verbs of senses, gerunds, and infinitives, Used to, Be used to, Get used to, Reporting verbs, Articles, Uncountable and plural nouns, Have something done, Structures after wish, Clauses of Contract and Purpose, Relative Clauses.

Вокабулар: Се изучува градење на зборови преку претставки и наставки, сложенки и сложени придавки. Се проширува вокабуларот со идиоми и фразални глаголи, ја увидуваат разликата помеѓу таканаречените збунувачки прилози и фрази, за прв пат се среќаваат со зборови како кривични дела и казни, надополнуваат знаења за време и изрази со глаголот take, чувства, зборови поврзани со човековото тело, музика, сон, медиуми, наука, градови, бизнис, рекламирање и сл.

Јазични вештини/Говорен јазик: Со завршување на ваквиот вид на програма/обука, слушателите активно се подготвени на теми поврзани со амбиции, големи ризици, сцена и екран, музички фестивали. Акцентот е на ефективната аргументација – може да ги образложи и да ги брани своите ставови нудејќи релевантни објаснувања, аргументи, коментари, факти, може да го објасни своето мислење за актуелно прашање наведувајќи ги предностите и недостатоците, може да поврзе неколку аргументи во логична низа, може да развие дискусија, да објани проблем, да изнесе претпоставки, да наведе причини и последици, хипотетички ситуации, алтернативни решенија и сл.

Читање: Текстовите кои се користат најчесто се оригинални извадоци од енциклопедии, весници, списанија со цел да се прошири вокабуларот и да се подобрат вештините на читање. Може да се извлечат информации, идеи, мислења од високо специјализирани извори, да се разберат специјалистички статии, може брзо да прелета преку подолг текст и да ги одбере информациите кои му се потребни од истиот, брза идентификација на содржината и важноста на новите информации, статии и извештаи за голем опсег на стручни теми, самостојно читање и селективно користење на прирачници и помошна литература. Се широк активен читачки вокабулар, но ретки потешкотии со идиоми.

Пишување: Слушателот на ова ниво пишува есеј или извештај во кој развива некоја тема, наведувајќи ги причините за или против некој став, ги објаснува предностите и недостатоците на различни решенија или предлози, сумира информации и аргументи од разни извори. Активностите на пишаната продукција вклучуваат пишување на писма – официјални/неофицијални, електронска пошта – поплаки, барање, понуди, кратки приказни – вистински настани или измислени ситуации.

Слушање: Слушната рецепција на ова ниво е насочена кон целосно разбирање на различни текстови, теми и/или разговори, познати и/или непознати директно или преку медиуми. Потешкотии се јавуваат доколку целниот јазик не е прилагоден, користењето на идиоматски изрази, како и бучава во фонот.

Зборување: Во говорната продукција слушателот/корисникот на целниот јазик произведува говорен текст со примена на целото знаење од граматика, вокабулар и други вештини преку дискусии на одредени теми, спонтано зборување, модел на улоги, визуелни помагала за поттикнување на зборувањето. Се обработуваат теми од животен, општествен, глобален циклус.

Резултати од програма

Ефектот и ефикасноста од ваквиот вид на обука овозможува Слушателот/Корисникот да се чувствува сигурен и самоуверен во користењето на целниот јазик, може да комуницира доволно течно и спонтано, нормална интеракција со родени соговорници од целниот јазик, може да оформи јасен, детален текст од широк опсег на теми и да објасни мислење за некое тематско прашање со изложување на предности и недостатоци за различни опции. Слушателот/Корисникот може да одржи јасна, подготвена презентација, може течно и прецизно да одговара на прашања за темата на презентацијата, може да изнесува јасни аргументи, образложува ставови, елементи и соодветни примери.

Критериуми за влез во програмата

Тестирање не е предвидено, освен ако е потребно да се направат групи со приближно познавање на целниот јазик за да може и да се предвиди приближно подеднаков напредок на учесниците во групата.

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 52 46
Пракса 52 46
Оценување 8 8
Вкупен број на часови 112
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support