Опис на програма

Слушање Слушање и разбирање на подолг говор, идиоматски изрази, колквијализми, информацијии од тешко разбирливи ситуации и настани (на станица , на натпревар), сложена техничка информација, упатство за ракување, спецификации и сервисирање на познати производи, предавања, излагања и исвештаи од поле на научен или професионален интерес тематски јазично сложени, филмови коишто содржат во голема мера жаргони и идиоматски изрази. Читање Читање на долги и сложени текстови, извештаи, анализи, коментари и прегледи од високо стручни текстови од поле на интерес, сложени стручни упатства, современи литературни текстови, литературни дела со општествена, политичка и историска тематика и читање на разни видови на кореспонденција повремено користејки речник. Зборување Зборување на општи, стручни и научни теми, детални описи, сумирање на долги и комплицирани текстови, давање заклучок, презентација на тема од лични и професионални интереси, и спонтано одговорање на коментари течно, спонтано, добро структуирано, со употреба на богат речник и да одржување на високо ниво на граматичка точност. Пишување Пишување на детален опис на искуства, чувства и настани во приватни писма, пишување на формални писма, текстови со висока граматичка точност и прилагодување на речникот и стилот според читателот кому му е наменет. Граматика Членови, сите видови на заменки,прилози за време, место, начин, зачестеност, сложени придавки, компарација и суперлатив на придавки, модални глаголи, сегашно време и прилози( Present Simple, Present Continuous and Present Perfect, Present Perfect Continuous), прашални зборови, заповеден начин, фразални глаголи, Минато време (Past Simple and Past Continuous), Бројни /небројни именки, зборови за изразување на количество, Идно време (Will, going to, Future Continuous, Future Perfect , Future Perfect Continuous), All Conditionals Zero –Third, Mixed Conditionals, Narrative Tenses(would and used to), All Tenses Passives, Past Perfect , Past Perfect Continuous, идиоми, сложени именки,Order of Adjectives, Modals of deduction and Speculation, Phrasal verbs extended, Relative Clause, Causative “have”, Reported Speech (statements, commands, Wh- and How questions, Yes/No questions), Wish/If only regrets, Inversion with negative adverbials.

Резултати од програма

[:mk]Слушање   Можам да следам подолг говор и да разберам идиоматски изрази, колквијализми , да разберам одредена информација од тешко разбирливи ситуации и настани (на станица , на натпревар), да разберам сложена техничка информација, упатство за ракување, спецификации и сервисирање на познати производи, да разберам предавања, излагања и исвештаи од поле на научен или професионален интерес дури и кога се тематски јазично сложени., можам да разберам филмови коишто содржат во голема мера жаргони и идиоматски изрази.   Читање   Можам да прочитам долги и сложени текстови, извештаи, анализи, коментари и прегледи од високо стручни текстови од моето поле на интерес, можам да разберам сложени стручни упатства, без потешкотии можам да читам современи литературни текстови, можам да читам литературни дела со општествена, политичка и историска тематика и да прочитам разни видови на кореспонденција повремено користејки се со речник.   Зборување   Можам да зборувам со говорници чиј мајчин јазик е англискиот јазик да разговарам на општи, стручни и научни теми, да ги изразам своите идеи, размислувања и мислења јасно и претцизано и да одговорам на сложени расудувања, да дадам детални описи, да сумирам долги и комплицирани текстови и да дадам соодветен заклучок, да направам презентација на тема од моите лични и професионални интереси, и спонтано да одговорам на коментари на соговорникот. Зборувам течно, спонтано, добро структуирано, употребувајки богат речник и да одржувајки високо ниво на граматичка точност.   Пишување   Можам писмено да се изрзам на разни општи и професионални теми, да ги изразам своите гледишта со детални примери, да дадам детален опис на искуства, чувства и настани во приватни писма, можам да пишувам формални писма, да пишувам текстови со висока граматичка точност и да го прилагодам и речникот и стилот според говорникот/читателот кому му е наменет.[:]

Критериуми за влез во програмата

[:mk]Познавање на англискиот јазик на Б2 ниво.[:]

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 425 43
Пракса 425 43
Оценување 150 14
Вкупен број на часови 1000
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support