Опис на програма

Главна цел на програмата е невработените лица да се мотивираат и оспособат за добивање на претприемачки вештини како и да знаат самостојно да изработат бизнис план.
Програмата ќе се реализира преку теоретска настава и практична обука во таење од ( 50 часа) училишни часа.
Учесниците по успешно завршување ќе се здобијат со Сертификат за стекнати вештини од областа на претприемништво. Знаењето ќе го стекнат преку соовладување на следните 8 Модули.
Програмата „ Вештини за претприемништво “ на учесниците им овозможува развивање на претприемачкиот дух, иновативното размислување и иницијативноста преку проширување на знаењата и здобивање на вештини од областа на претприемништвото и бизнисот.
Програмата е поделена на осум модули;
Првиот модул се однесува на основите на претприемништвото. Учесниците во обуката според овој модул, ќе развијат способности за разбирање на претприемништвото и претприемачкиот процес во светот на бизнисот од аспект на идентификување на сопствена бизнис идеја.
Вториот модул од програмата се однесува на „Бизнис моделот“ и со овој модул учесниците на обуката ќе развијат способност да направат разлика помеѓу понуда и побарувачка и ќе се познаат кои потреби и кои финансиски извори го задоволуваат нивниот бизнис.
Третиот модул се однесува на „Финансирање на бизнис“. Овој модул, има за цел кај учесниците на обуката да се развие чуството за правилно координирање со финансиските средства, давајќи им можност да препознаат зошто е важно сметководството и да навлезат во изготвување на базични финансиски проекции.
Четвртиот модул се однесува на “ Менаџментот„ и со овој модул кај учесниците на обуката ќе се развие способноста за разбирање на менаџментот како поим и сите негови стилови , модели и функциии а воедно ќе запознаат што е раководење со човечките ресурси и процеси.
Петиот модул е посветен на „Маркетин и продажба“ и со овој модул учесниците на обуката ќе развијат способност за разбирање на потребите на пазарот и како да се направи „ мостот “ кој ќе ги поврзува маркетингот и продажбата
Шестиот модул се однесува на „ Деловна етика и деловна комуникација “ ова е модул со кој учесниците на обуката ќе стекнат вештини за вербална и невербална деловна комуникација, ќе ги развијат своите презентациски вештини и ќе разберат зашто е важна довербата помеѓу деловните партнери.
Седмиот модул е посветен на„ Правни и административни аспекти на водење бизнис“ и со овој модул учесниците на обуката ќе развијат вештини за административен третман на фактури и финансиска документација, способност да архивираат документи и успешно да ја применуваат во пракса законската рамка.
Осмиот модул се однесува на„ Бизнис план“. Учесниците на обуката според овој модул ке развијат способност за разбирање на поимот бизнис план како и вештина да изготват базичен бизнис план со клучни елементи.
Учесниците преку програмата „Вештини за Претприемништво“ ќе ги развијат компетенциите за иницијативност, независност, упорност, креативност, иновативност, самодоверба, тимскаработа, како и основни бизнис вештини од областа на менаџментот, маркетингот, финансискатаписменост и др.

Резултати од програма

По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: - ги дефинираат основните поими во претприемништвото; - препознаваат што е тоа бизнис план и за што се користи и можат даги користат истите - самостојно прават базичен бизнис план - препознаат кои потреби ги задоволува нивниот бизнис, како да ги одредат побарувачката и понудата - знаат кои се основните финансиски извештаи и ги користат своите вештини за правилно толкување на истиот, - го дефинираат поимот менаџмент и можат да користат вештини за менаџирање на сопствен бизинис - го дефинираат маркетинг на производ и вршат анализа на пазарот,анализа на конкуренција, вршат анализа на цени и ценовна стратегија,дистрибуција,продажба, - ги толкуваат позитивните правни прописи и клучните документи релевантни за бизнисот, - успешно применуваат законска рамка и клучни документи релевантни за бизнисот, основните договори со деловните партнери и со вработените

Критериуми за влез во програмата

Основнонивозавлезнаучесницитевопрограмата е: - завршено најмалку средно (тригодишно и четиригодишно) образование и наполнети 18 години.

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 25 52
Пракса 22 42
Оценување 3 6
Вкупен број на часови 50
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support