Опис на програма

Како главна цел на ова програма е да се обезбеди можност за унапредување на јазичните и комуникациските вештини со интерактивен пристап и стекнување на истите, имајќи предвид дека Германскиот јазик станува еден од условите за конкурентноста на пазарот на труд.
Програмата ке биде поделена на модули, соодветно на степенот на подготовка на учесниците, според Заедничката европска референтна рамка за јазици (CEFR), како што се:

А1 (подготвително ниво) – Кандидатот разбира и користи познати секојдневни изрази и многу едноставни реченици,кои се однесуват на задоволување на одредени потреби. Тој/ Таа е во можност да се претстави себе си и другите, да им постави на другите луѓе прашања во врска со нивните личности – како на пример каде живеат, кои луѓе ги познават или што поседуват – исто така самиот да одговори на таквите прашања. Во состојба е да се разбере на едностававен начин доколку соговорниците зборуваат бавно и јасно иако се подготвени да му помогнат.
• Слушање: Слушателите се изложени на кратки, соопштенија или разговори и од нив се очекува да можат да ги разберат броевите, цените и точното време и да одговорат на едноставни прашања кои можат да се сретнат во секојдневни ситуации.
• Читање: Слушателите треба да знаат да ги извлечат информациите кои им се потребни од кратки писмени пораки и огласи.
• Пишување: Слушателите треба да знаат да пополнат формулари со лични податоци, да напишат кратки соопштенија.
• Зборување: Слушателите треба да знаат да се претстават и да одговорат на кратки прашања како и да формулираат учтиви молби и да реагираат на барања.
• Вокабулар и граматика: Овие два дела се интегрирани во четирите дела на испитот. Од вокабулар слушателите ги учат формите на поздравување (‘добро утро’, ‘добар ден’, ‘пријатно’), се учат броевите до милион, деновите во неделата, членовите на семејството, професии, хоби, годишни времиња, прехрамбени производи. Од граматика се учат следниве граматички целини: сегашно време (презент), минато време (перфект), определен и неопределен член, негација, деливи глаголи, прашални зборови (‘кој’, ‘каде’, ‘кога’), модални глаголи, падежи (номинатив и акузатив) и минато време (претеритум) од помошните глаголи ‘сум’ и ‘имам’.

А2 (основно nivo), – може да пречека луѓе, да прашува и да реагира на нови вести; да размени кратки информации за слободно време; да поканува и да одговара на покани;да дискутира; да нуди и да прифаќа понуди.
B1 (преодно nivo), – може да ги следи главните мисли на една проширена дискусија, говорот е јасно артикулиран; може да даде лични ставови и мислења, одржува разговор или дискусија за трговија и пазар, патувања и сл. (тука го исфрлив „стандарден говор – не ми е некако објаснето убаво)

А2 (подготвително ниво) – Кандидатот разбира реченици и често употребува изрази кои се однесуват на области од непосредно значење (на пример, информаци за личноста и семејство, шопинг, работа, непосредна околина). Тој/Таа е во состојба да се разбере во едноставни рутински ситуации кои се однесуват на едноставна и директна размена на информаци за познати и вообичаени работи. Тоj/Taa е во состојба so едноставни зборови да го опише потеклото i образование непосредната околина и работи поврзани со непосредни потреби.
• Слушање: Слушателите се изложени на кратки, соопштенија или разговори и од нив се очекува да можат да разберат конкретни работи од своето опкружување, на пр. од семесјтвото, студиите, работата, престој во странство.
• Читање: Слушателите треба да знаат да ги извлечат информациите кои им се потребни од кратки писмени пораки и огласи.
• Пишување: Слушателите треба да знаат да напишат кратки и едноставни соопштенија.
• Зборување: Слушателите треба да знаат да се претстават и да одговорат на кратки прашања во едноставни и рутински ситуации.
• Вокабулар и граматика: Овие два дела се интегрирани во четирите дела на испитот. Од вокабулар слушателите ги совладуваат следните теми: јавни служби, патување и јавен превоз, деловите од телото, болести, изразување мислење, радост, страв, благодарност. Од граматика се учат следниве граматички целини: минато време (перфект и претеритум), коњунктив 2, сврзници на зависни и главни реченици (dass, weil, wenn, damit, obwohl, trotzdem, deshalb), деклинација на придавки, предлози, заменки.

B1 (самостојно ниво) – Кандидатот е во можност да ги разбере главните содржини кога се употребува јасен стандардeн јазик и кога станува збор за познати теми во врска со работата, училиште, слободно време итн. Тоj/Taа е во состојба да се снајде со повеќето ситуации со кои може дa се сретнe додека патуваа во германското говорно подрачје. Тоj/Taа е во состојба да се јасно изрази за познати теми и области од личен интерес. Тоj/Taa e во состојба да зборува за искуства и случки da ги опишe своите соништа, надежи и цели и на кратко да ги објасни своите планови и ставови.
• Вокабулар : Обработката и тестирањето на новите зборови е главна карактеристика на овој курс. Особено внимание е посветено на вокабуларот кој се тестира на Goethe Zertifikat B1. Слушателите постојано се поттикнуваат да ги употребат новите зборови при комуникација или пишување.
• Граматика : Веќе постигнатото знаење се утврдува и продлабочува при што слушателите се поттикнуваат сами да почнат да ги извлекуваат и комплетираат граматичките правила. Знаењето првенствено се применува да се совлада форматот на испитот.
• Читање : Систематско справување со текстови од најразличен вид (разни знаци и известувања кои можат да се видат на улица, извадоци од блог, електронски пораки, брошури, инструкции како да се направи нешто, како и неформални писма, статии од весници и списанија, огласи.) Задачите на читањето со разбирање варираат од препознавање на фактите до главните идеи и глобалното значење содржано во текстот.
• Пишување: Совладување на форматот на неформално и формално писмо како и натпис во блог.
Слушање: Слушателите се изложуваат на широк спектар на теми од еден или повеќе говорители со цел да го разберат значењето и да ја извршат конкретната задача.
• Зборување : Предвидена е самостојна работа, работа во парови и групи која им помага да ги изградат општите комуникативни вештини и да ги развијат сопствените говорни вештини.

B2 (самостојно ниво) – Кандидатот е во состојба да ги разбира главните содржини, сложени текстови на конкретни и апстрактни теми; разбере технички дискусии во својата област. Може спонтано и течно да се разбере така што е можно нормален разговор со човек на неговиот мајчин јазик без голем напор за двете страни. Тоj/Taa може да се изрази јасно и во детали на широк спектар на теми, да го објасни своето мислење околу темата и да ги наведе предностите и недостатоците на различните опции.
• Вокабулар: Рециклирањето и тестирањето на новите зборови е постојана карактеристика на овој курс. Се обрнува особено внимание на вокабуларот кој се тестира на Goethe Zertifikat B2. Слушателите постојано се поттикнуваат да ги употребат новите зборови при комуникација и пишување.
• Граматика: Слушателите со веќе постигнатото знаење, самостојно ги извлекуваат и комплетираат граматичките правила. Кај посложените граматички целини, се даваат кратки објаснувања и имаат помош од професорот. Знаењето го применуваат со цел да го совладаат форматот на испитот кој подразбира трансформации, зборообразување, вметнување зборoви, итн.
• Читање: Систематично справување со текстови од модерните медиуми (огласи, извадоци од каталог, текстови од стручни книги, коментари, рецензии, извештаи итн.) Задачите на читањето со разбирање варираат од читање за општо разбирање до читање за барање на конкретна информација.
• Пишување: Совладување на форматите на различни типови на текстови: формални и деловни писма, статии, извештаи, состави, неформални писма и осврт на книги.
• Слушање: Слушателите се изложуваат на широк спектар на акценти и варијанти на говорниот јазик од еден или повеќе говорители – разговори, дискусии, интервјуа, излагања, инструкции, предавања итн, со цел да ги разберат и да ја извршат конкретната задача.
• Зборување: Предвидена е работа во парови и групи која им помага да ги изградат општите комуникативни вештини и да ги развијат сопствените говорни вештини.
C1 (напредно ниво) – Кандидато е во можност да се разбере so повеќе тешки, долги текстови, и да го препознае имплицитното значење во нив. Тоj/Таа е во состојба да се изразува течно и спонтано, без чести и забележителни потреби за соодветно изразување. E vo состојбата дa корисити ефикаснои флексибилен јазик во социјален и професионален живот, или во текот на образованието и јазик студија се користат ефикасно и флексибилно. Во држава во која е јасно структуриран, детален коментар со комплексна содржина, и соодветно moжe дa користи различни средства за потребите дo цeл на поврзување на текстот.
• Вокабулар: Се работи на темелно надоградување на активниот и пасивниот вокабулар, а особено внимание се обрнува на зборови со иста или слична форма, на различно значење, префикси и суфикси, колокации и фразални глаголи. Слушателите се обучуваат да го извлечат значењето на непознати зборови од контекст.
• Граматика: Слушателите со веќе постигнатото знаење, самостојно ги извлекуваат и комплетираат граматичките правила. Тоа најчесто се прави со споредување и контрастирање на реченици, идентификување на јазичните функции и трансформации.
• Читање: Слушателите се изложуваат на сложени, автентични текстови од најразлични извори и се обучуваат да се справат со долги текстови до 1200 зборови и да одговорат на дадената задача преку читање за општо разбирање, скенирање, барање на конкретна информација и извлекување на значењата од контекст.
• Пишување: Слушателите се оспособуваат јасно и структурирано писмено да се изразуваат на покомплексни теми и притоа самостојно да изберат соодветен начин на изразување.
• Слушање: Слушателите се изложуваат на широк спектар на акценти и варијанти на говорниот јазик од еден или повеќе говорители – разговори, дискусии, интервјуа, излагања, инструкции, предавања итн, со цел да ги разберат и да ја извршат конкретната задача.
• Зборување: Предвидена е работа во парови и групи која им помага да ги изградат општите комуникативни вештини и да ги развијат сопствените говорни вештини, употребувајќи вокабулар и јазични структури соодветни за ова ниво.

C2 (врвно ниво) – Кандидатот е практично во состојба без никаков напор да разбере се што чул или прочитал. Тоj/Taa е во состојба да ги сумира информациите од разни писмени или усни извори и да дадe објаснувања и појаснувања преку смислени прикажувања. Тој e вo можност спонтано, доста течно и прецизно да ги изрази и да ги образложи нијансите на значењетo нa комплексна содржина.

На секој модул постепено ке биде пренесена и граматичката содржина, исто така предвидено е и развивање на јазичните вештини како: читање, пишување, говорење и слушање. Часовите ќе се одржуваат два пати неделно по 120 мин, вкупно 130 часа за еден модул во период од 8 месеци, поделено на два семестри по 4 месеци или 780 часа за целата програма.

За да се определи точното ниво на познавање на германскииот јазик за секој учесник, од страна на обучувачите ќе биде спроведен усмен и писмен тест. Откако ќе се одреди степенот на владеење на германски јазик, учесниците ќе бидат ставени во групи од 8-12 возрасни лица.

Учесниците кои ја следаат целосната програма или само одреден модул, на крај од обуката ќе се стекнат со Сертификат со наведен стекнат степен на познавање на германискот јазик според Заедничката европска референтна рамка за јазици (CEFR), признат од надлежните институции и конкурентен на пазарот на трудот по веќе утврден стандард.

Резултати од програма

[:mk]Како главна цел на ова програма е да се обезбеди можност за унапредување на јазичните и комуникациските вештини со интерактивен пристап и стекнување на истите, имајќи предвид дека Германскиот јазик станува еден од условите за конкурентноста на пазарот на труд. Програмата ке биде поделена на модули, соодветно на степенот на подготовка на учесниците, според Заедничката европска референтна рамка за јазици (CEFR), како што се: А1 (подготвително ниво) - Кандидатот разбира и користи познати секојдневни изрази и многу едноставни реченици,кои се однесуват на задоволување на одредени потреби. Тој/ Таа е во можност да се претстави себе си и другите, да им постави на другите луѓе прашања во врска со нивните личности – како на пример каде живеат, кои луѓе ги познават или што поседуват – исто така самиот да одговори на таквите прашања. Во состојба е да се разбере на едностававен начин доколку соговорниците зборуваат бавно и јасно иако се подготвени да му помогнат. • Слушање: Слушателите се изложени на кратки, соопштенија или разговори и од нив се очекува да можат да ги разберат броевите, цените и точното време и да одговорат на едноставни прашања кои можат да се сретнат во секојдневни ситуации. • Читање: Слушателите треба да знаат да ги извлечат информациите кои им се потребни од кратки писмени пораки и огласи. • Пишување: Слушателите треба да знаат да пополнат формулари со лични податоци, да напишат кратки соопштенија. • Зборување: Слушателите треба да знаат да се претстават и да одговорат на кратки прашања како и да формулираат учтиви молби и да реагираат на барања. • Вокабулар и граматика: Овие два дела се интегрирани во четирите дела на испитот. Од вокабулар слушателите ги учат формите на поздравување ('добро утро', 'добар ден', 'пријатно'), се учат броевите до милион, деновите во неделата, членовите на семејството, професии, хоби, годишни времиња, прехрамбени производи. Од граматика се учат следниве граматички целини: сегашно време (презент), минато време (перфект), определен и неопределен член, негација, деливи глаголи, прашални зборови ('кој', 'каде', 'кога'), модални глаголи, падежи (номинатив и акузатив) и минато време (претеритум) од помошните глаголи 'сум' и 'имам'. А2 (основно nivo), - може да пречека луѓе, да прашува и да реагира на нови вести; да размени кратки информации за слободно време; да поканува и да одговара на покани;да дискутира; да нуди и да прифаќа понуди. B1 (преодно nivo), - може да ги следи главните мисли на една проширена дискусија, говорот е јасно артикулиран; може да даде лични ставови и мислења, одржува разговор или дискусија за трговија и пазар, патувања и сл. (тука го исфрлив „стандарден говор – не ми е некако објаснето убаво) А2 (подготвително ниво) - Кандидатот разбира реченици и често употребува изрази кои се однесуват на области од непосредно значење (на пример, информаци за личноста и семејство, шопинг, работа, непосредна околина). Тој/Таа е во состојба да се разбере во едноставни рутински ситуации кои се однесуват на едноставна и директна размена на информаци за познати и вообичаени работи. Тоj/Taa е во состојба so едноставни зборови да го опише потеклото i образование непосредната околина и работи поврзани со непосредни потреби. • Слушање: Слушателите се изложени на кратки, соопштенија или разговори и од нив се очекува да можат да разберат конкретни работи од своето опкружување, на пр. од семесјтвото, студиите, работата, престој во странство. • Читање: Слушателите треба да знаат да ги извлечат информациите кои им се потребни од кратки писмени пораки и огласи. • Пишување: Слушателите треба да знаат да напишат кратки и едноставни соопштенија. • Зборување: Слушателите треба да знаат да се претстават и да одговорат на кратки прашања во едноставни и рутински ситуации. • Вокабулар и граматика: Овие два дела се интегрирани во четирите дела на испитот. Од вокабулар слушателите ги совладуваат следните теми: јавни служби, патување и јавен превоз, деловите од телото, болести, изразување мислење, радост, страв, благодарност. Од граматика се учат следниве граматички целини: минато време (перфект и претеритум), коњунктив 2, сврзници на зависни и главни реченици (dass, weil, wenn, damit, obwohl, trotzdem, deshalb), деклинација на придавки, предлози, заменки. B1 (самостојно ниво) - Кандидатот е во можност да ги разбере главните содржини кога се употребува јасен стандардeн јазик и кога станува збор за познати теми во врска со работата, училиште, слободно време итн. Тоj/Taа е во состојба да се снајде со повеќето ситуации со кои може дa се сретнe додека патуваа во германското говорно подрачје. Тоj/Taа е во состојба да се јасно изрази за познати теми и области од личен интерес. Тоj/Taa e во состојба да зборува за искуства и случки da ги опишe своите соништа, надежи и цели и на кратко да ги објасни своите планови и ставови. • Вокабулар : Обработката и тестирањето на новите зборови е главна карактеристика на овој курс. Особено внимание е посветено на вокабуларот кој се тестира на Goethe Zertifikat B1. Слушателите постојано се поттикнуваат да ги употребат новите зборови при комуникација или пишување. • Граматика : Веќе постигнатото знаење се утврдува и продлабочува при што слушателите се поттикнуваат сами да почнат да ги извлекуваат и комплетираат граматичките правила. Знаењето првенствено се применува да се совлада форматот на испитот. • Читање : Систематско справување со текстови од најразличен вид (разни знаци и известувања кои можат да се видат на улица, извадоци од блог, електронски пораки, брошури, инструкции како да се направи нешто, како и неформални писма, статии од весници и списанија, огласи.) Задачите на читањето со разбирање варираат од препознавање на фактите до главните идеи и глобалното значење содржано во текстот. • Пишување: Совладување на форматот на неформално и формално писмо како и натпис во блог. Слушање: Слушателите се изложуваат на широк спектар на теми од еден или повеќе говорители со цел да го разберат значењето и да ја извршат конкретната задача. • Зборување : Предвидена е самостојна работа, работа во парови и групи која им помага да ги изградат општите комуникативни вештини и да ги развијат сопствените говорни вештини. B2 (самостојно ниво) - Кандидатот е во состојба да ги разбира главните содржини, сложени текстови на конкретни и апстрактни теми; разбере технички дискусии во својата област. Може спонтано и течно да се разбере така што е можно нормален разговор со човек на неговиот мајчин јазик без голем напор за двете страни. Тоj/Taa може да се изрази јасно и во детали на широк спектар на теми, да го објасни своето мислење околу темата и да ги наведе предностите и недостатоците на различните опции. • Вокабулар: Рециклирањето и тестирањето на новите зборови е постојана карактеристика на овој курс. Се обрнува особено внимание на вокабуларот кој се тестира на Goethe Zertifikat B2. Слушателите постојано се поттикнуваат да ги употребат новите зборови при комуникација и пишување. • Граматика: Слушателите со веќе постигнатото знаење, самостојно ги извлекуваат и комплетираат граматичките правила. Кај посложените граматички целини, се даваат кратки објаснувања и имаат помош од професорот. Знаењето го применуваат со цел да го совладаат форматот на испитот кој подразбира трансформации, зборообразување, вметнување зборoви, итн. • Читање: Систематично справување со текстови од модерните медиуми (огласи, извадоци од каталог, текстови од стручни книги, коментари, рецензии, извештаи итн.) Задачите на читањето со разбирање варираат од читање за општо разбирање до читање за барање на конкретна информација. • Пишување: Совладување на форматите на различни типови на текстови: формални и деловни писма, статии, извештаи, состави, неформални писма и осврт на книги. • Слушање: Слушателите се изложуваат на широк спектар на акценти и варијанти на говорниот јазик од еден или повеќе говорители - разговори, дискусии, интервјуа, излагања, инструкции, предавања итн, со цел да ги разберат и да ја извршат конкретната задача. • Зборување: Предвидена е работа во парови и групи која им помага да ги изградат општите комуникативни вештини и да ги развијат сопствените говорни вештини. C1 (напредно ниво) - Кандидато е во можност да се разбере so повеќе тешки, долги текстови, и да го препознае имплицитното значење во нив. Тоj/Таа е во состојба да се изразува течно и спонтано, без чести и забележителни потреби за соодветно изразување. E vo состојбата дa корисити ефикаснои флексибилен јазик во социјален и професионален живот, или во текот на образованието и јазик студија се користат ефикасно и флексибилно. Во држава во која е јасно структуриран, детален коментар со комплексна содржина, и соодветно moжe дa користи различни средства за потребите дo цeл на поврзување на текстот. • Вокабулар: Се работи на темелно надоградување на активниот и пасивниот вокабулар, а особено внимание се обрнува на зборови со иста или слична форма, на различно значење, префикси и суфикси, колокации и фразални глаголи. Слушателите се обучуваат да го извлечат значењето на непознати зборови од контекст. • Граматика: Слушателите со веќе постигнатото знаење, самостојно ги извлекуваат и комплетираат граматичките правила. Тоа најчесто се прави со споредување и контрастирање на реченици, идентификување на јазичните функции и трансформации. • Читање: Слушателите се изложуваат на сложени, автентични текстови од најразлични извори и се обучуваат да се справат со долги текстови до 1200 зборови и да одговорат на дадената задача преку читање за општо разбирање, скенирање, барање на конкретна информација и извлекување на значењата од контекст. • Пишување: Слушателите се оспособуваат јасно и структурирано писмено да се изразуваат на покомплексни теми и притоа самостојно да изберат соодветен начин на изразување. • Слушање: Слушателите се изложуваат на широк спектар на акценти и варијанти на говорниот јазик од еден или повеќе говорители - разговори, дискусии, интервјуа, излагања, инструкции, предавања итн, со цел да ги разберат и да ја извршат конкретната задача. • Зборување: Предвидена е работа во парови и групи која им помага да ги изградат општите комуникативни вештини и да ги развијат сопствените говорни вештини, употребувајќи вокабулар и јазични структури соодветни за ова ниво. C2 (врвно ниво) - Кандидатот е практично во состојба без никаков напор да разбере се што чул или прочитал. Тоj/Taa е во состојба да ги сумира информациите од разни писмени или усни извори и да дадe објаснувања и појаснувања преку смислени прикажувања. Тој e вo можност спонтано, доста течно и прецизно да ги изрази и да ги образложи нијансите на значењетo нa комплексна содржина. На секој модул постепено ке биде пренесена и граматичката содржина, исто така предвидено е и развивање на јазичните вештини како: читање, пишување, говорење и слушање. Часовите ќе се одржуваат два пати неделно по 120 мин, вкупно 130 часа за еден модул во период од 8 месеци, поделено на два семестри по 4 месеци или 780 часа за целата програма. За да се определи точното ниво на познавање на германскииот јазик за секој учесник, од страна на обучувачите ќе биде спроведен усмен и писмен тест. Откако ќе се одреди степенот на владеење на германски јазик, учесниците ќе бидат ставени во групи од 8-12 возрасни лица. Учесниците кои ја следаат целосната програма или само одреден модул, на крај од обуката ќе се стекнат со Сертификат со наведен стекнат степен на познавање на германискот јазик според Заедничката европска референтна рамка за јазици (CEFR), признат од надлежните институции и конкурентен на пазарот на трудот по веќе утврден стандард.[:]

Критериуми за влез во програмата

[:mk]Според законот за образование на возрасните, член 27: “Учесници во програмата може да бидат вработени, невработени, студенти и секој возрасен кој има потреба да научи грмански јазик за потреба во професионална сфера или лично усовршување за потребите на секојдневниот живот.Согласно Закон за Образование на возрасните кандидатите треба да бидат постари од 15 години и да немаат статус на ученици[:]

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 43 33
Пракса 82 63
Оценување 5 4
Вкупен број на часови 130

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support