Опис на програма

Оваа програма овозможува оспособување на кандидатите за монтери да се стекнат со знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување и управување со машините на работното место. Програмата опфаќа практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат. „Монтер на лифтови и ескалатори“
Планирано е двомесечно времетраење на програмата и тоа вкупно 232 часа од кои 66 часа се за теоретска обука, 134 часа се за практична обука во работилница, погон или реални работни услови и 32 часа се наменети за оценувањето.
Теоретската обука ќе се одвива во училница – кабинет, а практичната обука ќе се изведува во реална компанија, Обуката се организира и реализира во училниците и работилниците на здружението. Се организира тимска работа за реализација на поставените стручни компетенции на кандидатите. Секој кандидат има свое работно место, групата која се обучува не треба да биде поголема од 12 кандидати. Се работи во специјализиран кабинет за Сервисер на лифтови и ескалатори. Опремата одговара на потребите за стекнување на поставените цели за да се добијат бараните компетенции. Се обезбедуваат основни и посебни услови и средства за безбедност и здравје при работа како на просторот така и лична и колективна заштита на учесниците на обуката. Сите кандидати задолжително треба да присуствуваат најмалку на 70% од часовите.
Кандидатите ќе бидат под менторство на претставник од здружението и ментор вработен во компанијата. Кандидатите кои успешно ќе ја завршат програмата, ќе бидат оспособени самостојно да монтират лифтови и ескалатори, ќе стекнат работни навики и дисциплина, ќе научат да ги применуваат средствата за безбедност при работа, ќе научат да се грижат како за сопствената безбедност така и за другите лица, ќе развијат способности за прецизност и одговорност при изведувањето на работните операции, користи техничките упатства за монтажа, пополнува пропишана документација, гарантира за квалитетот на извршените работи и одговара за нив, ќе познаваат права од работни односи, работна етика, сопствен бизнис, ќе развијат свест за превентивно одржување на лифтовите во исправна состојба.
По завршувањето на обуката кандидатите полагаат завршен испит. По успешно положениот завршен испит учесниците се стекнуваат со сертификат „Монтер на лифтови и ескалатори“

Резултати од програма

[:mk]Кандидатите за Монтери на лифтови и ескалатори по завршувањето на обуката ќе се оспособат да: применуваат правила и прописи за квалитет и сигурност при работата и се грижат за личното здеравје и здравјето на луѓето и животната средина, ги познаваат правата од работен однос, работна етика, отворање и водење соспствен бизнис. ги користат техничките прописи, стандарди и правилници потребни при сервисирање на лифтови и ескалатори, ги познаваат, користат и применуваат средствата и процедурите за безбедна работа при сервисирање на лифтови и ескалатори, користат техничка документација; читаат шеми и проекти, ги разликуваат видовите и типовите на лифтови и ескалатори;ја распознава, користат и применуват опремата, приборот и уредите за сервисирање на лифтови и ескалатори; го чуваат алатот и приборот во исправна состојба; се грижат за животната и работната средина; развиваат одговорност при работа и интерес за доживотно учење., согледуваат можности за организација, водење на сопствен бизнис- самовработување;[:]

Критериуми за влез во програмата

[:mk]Кандидатот треба да има завршено најмалку средно образование. Да биде на возраст над 17 години.[:]

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 60 26
Пракса 140 60
Оценување 32 14
Вкупен број на часови 232
0 STUDENTS ENROLLED

    [:en]Детали за понудувач на услуги[:mk]Instructor Details[:al]Instructor Details[:]

    Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
    top
    © 2018 Developed by Unet
    Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support