Опис на програма

Главна цел на програмата е кандидатот да стекне знаења, вештини и компетенции за давање на основни здравствени и социјални услуги во домашни услови на лица кои поради возраст, хронични болести и др. причини се во состојба на изнемоштеност и неможност да се грижат за себе. Услугите се од различна природа и форма и ја заменуваат институционалната грижа и другите форми на организирана грижа.

Програмата е составена од 4 области/ модули кои треба да обезбедат знаења и вештини кај кандидатот кој ќе ја следи оваа програма и по нејзиното завршување ќе биде оспособен да ги извршува следните работи:

1. Организира работа и ефктивно работи;

2. Помага во домот на стари и изнемоштени лица;

3. Самостојно негува и помага во промоција на здравје и превенција од болести ;

4. Овозможува пссихо-социјална помош и грижа

 

Реализацијата на програмата се одвива преку теоретски и практичен дел. Стручно-теоретските содржини ќе се реализираат во училница/кабинет. Практичната обука на работно место се изведува во домови за сместување  на стари лица (20 часа).

 

Времетраењето на програмата е 300 часа од кои 90 часа се теорија, 190 часа припаѓаат на практична обука и 20 часа се наменети за оценување.

 

Периодот на реализација на Програма „Негувател/ка на стари и изнемоштени лица“ е 4 месеци.

По успешно завршување на програмата кандидатот се стекнува со сертификат „Негувател/ка на стари и изнемоштени лица“.

Резултати од програма

- Изработува план и поставува приоритети за работа - Правилно  извршува  работни задачи според временски распоред. -Препознава и разрешава стресни ситуации - Препознава информација од доверлив и недоверлив карактер и постапува согласност етичките принципи - Почитува  кодекс и прописи за соодветен изглед и однесување - Познава и спроведува постапки пропишани за самозаштита и заштита. - Применува основни здравствени етички принципи -Применува принципи на Црвен Крст при работата. -Познава поместување ,завртување на болен во кревет -Менување на постелина кај неподвижни лица - Правилно  употребува потребен материјал за лична хигиена - Спроведува техники за одржување на лична хигиена на корисниците - Помага во секојдневна рутина на корисници (облекување, капење, земање оброци) - Индентификува физиолошки потреби, помага за време на нивно извршување земајќи ги во предвид достоинството на корисникот - Планира и набавува средства за хигиена, чистење и дезинфекција според потреби на корисникот и инструкции од стручни лица - Одржува  хигиена во домот со хигиенски средтва,  отстранува отпад/рециклира и познава дезинфекција - Употребува уреди за регулирање на температура на воздухот во внатрешни простории, се грижи за микроуслови во домот. - Изготвува листа и врши набавка  на намирници за потребите во домот и прехранбени  продукти за корисникот - Употребува методи за подготовка на здрава исхрана според лекарски упатства - Применува техники за асистирање при хранење на стари и немоќни лица - Учествува во промоција на здравје и превенција на болести кај стари и немоќни лица. - Идентификува  физиолошки нарушувања, здравствени проблеми и потреби. - Информира стручно лице (лекар, медицинска сестра) за здравствени промени кај стари и немоќни лица. - Учествува во активности за спречување на болест по налог од медицинско лице - Познава, организира и обсервира  земање на медикаментозна терапија на лицето, препишана од лекар - Познава одговорност за важност од навремено и непречено користење на препишана терапија. - Познава здравствени ризици на работното место и ги превенира -Применува техники за мобилизација, позиционирање, грижа и одржување на  медицински помагала - Поседува основни знаења за мерење на витални параметри (телесна температура,пулс,дишење,крвен притисок ) - Знае да управува со медицински инструменти потребни за мерење на витални  параметри - Информира стручен медицински персонал за промени во витални параметри -Поседува основни знаења за излачевини (урина,фецес,спутум и повратени маси) - Проценува и контролира сопствена реакција при соопшување на резултати од витални  параметри - Применува знаења за прва помош при различни услови конкретно поврзани со стари и немоќни лица - Користи и спроведува мерки за прва помош со стандардни и импровизирани средства,. - Препознава оштетувања и промени во  физичката способност кај стари и изнемоштени лица. -Превенира и санира компликации заради долга неподвижност на корисникот (контрактура, декубитус, кардио-пулмонални проблеми ,тромбоза) - Делува тимски се координира и останува лојален
-  Диференцира фази на живот и  физиологија на старост -Спроведува палијативна нега и овозможува корисникот да го заврши својот живот достоинствено -Комуницира со стручни лица и членови од блиското опкружување на старо и немоќно лице -Идентификува институционална и вонинституционална социјална заштита и видови на услуги -Распознава форми на насилство и дискриминација и соодветно се справува со нив -Учествув а во социјализација и ресоцијализација на корсникот Контактира со потесното семејство и дава информации од социјален аспект -Применува различни форми на комуникација - Настапува доверливо и емпатиски кон корисникоот -Воспоставува меѓусебна  почит и комуникација со корисникот - Соодветно се справува во случај на конфликт - Настапува доверливо и емпатиски кон корисникоот -Воспоставува меѓусебна  почит и комуникација со корисникот - Соодветно се справува во случај на конфликт - Делува тимски се координира и останува лојален

Критериуми за влез во програмата

Завршено најмалку основно образование и над 16 годишна возраст Психофизички здрав, емоционално способен и стабилен, да има афинитет за оваа работа.

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 90 30
Пракса 190 63
Оценување 20 7
Вкупен број на часови 300
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support