Опис на програма

Програмата за обука Неговател/ка на стари лица претставува посебна прогарма за преквалификација или доквалификација со стекнување посебни знаења, вештини и способности на кандидатите за давање на услуги во здравствени и домашни установи  на стари лица кои поради возраст, хронични болести и други  причини се во состојба на изнемоштеност и неможност да се грижат за себе.

Посебната програма опфаќа теоретски и практичен дел кој ќе се реализира во вкупно 250 единици за обука (една единица е еквивалент на еден наставен час).

Теоретскиот дел содржи општ и посебен дел со кој кандидатот се здобива со потребни знаења предвидени во содржината на предметите.

Со практичниот дел од програмата се предвидува стручно-работно оспособување на кандидатите за практична примена на медицинските манипулации и пружење на соодветна нега на старите лица во здравствени и домашни установи ,самостојно изведување на работните задачи и визуелна контрола.

Резултати од програма

[:mk]Како резултат од спроведената обука се очекува кандидатите да се стекнат со следниве способности и компетенции:
 • Реципиентот знае за основи и етички начела во геронтологија, процесот на стареење и однос негувателка стари лица
 • Познава, подготвува материјал и применува техники за утринска тоалета,миење и бањање на стари лица,местење на кревети кај изнемоштени и неподвижни лица како и менување на болничка постела и болничка облека
 • Познава дезинфекција и стерилизација
 • Познава и применува постапка за отстранување на отпадни материи и излачевини и промени кај нив (со цел спречување на интрахоспитални инфекции)
 • забележува појава на физички неудобности кај пациентот
 • применува превентивни мерки кај декубитус, тромбоза,несвестица и контрактури
 • препознава симптоми и принципи на палијативната нега при заболувања на (кардиоваскуларен систем, дигестивен систем, уринарен систем, коскено зглобен систем, мозочен удар, шеќерна болест и малигни болести)
 • применува правилен транспорт на лицата во зависност од нивната здравствена состојба,
 • асистира при спроведување на имобилизација и транспорт на стари лица
 • познава на принцип за правилна реанимација на стари лица
 • ги познава целите на физикалната терапија и да ги идентификува потребите на старите лица од потребата на физикалниот третман
 • дефинира и забележува знаци на нарушени витални функции
 • значењето од природна и здрава исхрана
 • познава диеталната исхрана и диетотерапијата
 • идентификува видови на диети
 • применува техника на исхрана на болни кои се хранат со вештачка исхрана
 • идентификува облици на лекови
 • познава апликација инсулинска терапија
 • негува позитивен позитивен однос кон болниот и грижа за правилно и навремено земање терапија
 • учествува во организација на предавања, трибини од разни области почитувајки го одмор и разонода на старите лица
 • применува конкретен однос со посетителите на старите лица напомнувајќи им го куќниот ред
 • препознае знаци на умирање
 • постапува соодветно со пациентот на умирање и применува соодветни постапки со умрениот
[:]

Критериуми за влез во програмата

[:mk]За исполнување на критериумите, кандидатите треба да имаат: -Завршено минимум основно образование, а повисок степен на образованиe ќе се смета за предност при упис. -Не е потребно да поседуваат предходни знаења, вештини и компетенции од оваа област. -Кандидатите треба да бидат постари од 17 години.[:]

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 75 30
Пракса 150 60
Оценување 25 10
Вкупен број на часови 250
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support