Опис на програма

Обуката за специјалист за видео продукција и анимација е насочена кон стручно оспособување на кандидатите за совладување компјутерски вештини од областа на дигиталната пост-продукција и движечката анимација.

Главна цел на програмата е да го оспособи учесникот активно да ги користи софтверите за видео продукција и анимација во функција на понатамошно образование и вклучување на пазарот на труд.

По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: работи со сурови фотографии, дигитално уредува фотографии, врши фото-ретуширање, изработува основни анимации, анимира објекти и ефекти, користи специјални ефекти на анимации, звучни и визуелни ефекти, изработува и монтира видео материјали, организира и архивира документи за потребите на работното место, комуницира, соработува во тим, учи доживотно и се усовршува.

Стекнатите вештини ќе им помогнат на учесниците полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот, како и нивно осамостојување при извршување на секојдневните задачи на работа и/или обезбедување на самовработување.

Оценувањето на постигањата на кандидатите ќе се врши преку следење и вреднување на знаењата и умеењата во текот на целата обука, практична изведба и на меѓународни испити.

Кандидатот кој успешно ќе ја заврши обуката, ги изработи проектните задачи за Adobe After Effects CC, како и ги положи предвидените испити за Adobe Photoshop CC и Adobe Premiere Pro CC, ќе се стекне со сертификат за Специјалист за видео продукција и анимација.

Сертификатите за Adobe Photoshop CC и Adobe Premiere Pro CC се стекнуваат со положување на испите:

  1. Adobe Certified Associate in Visual Communication Using Adobe Photoshop, меѓународен сертификат кој е одлична оценка за владеење со апликацијата и ги потврдува вештините во визуелните комуникации користејќи ја Adobe Photoshop апликацијата.
  2. Adobe Certified Associate in Using Adobe InDesign, меѓународен сертификат кој е одлична оценка за владеење со апликацијата и ги потврдува вештините во печатените и дигиталните медиуми користејќи ја Adobe InDesign апликацијата.

Програмата за „Специјалист за видео продукција и анимација “ е сочинета од 3 целини:

  • Растерска графика Adobe Photoshop CC во 30 часа
  • Движечка графика Adobe After Effects CC во 30 часа
  • Дигитално видео Adobe Pemiere Pro CC во 30 часа

конкретно за подесување параметри на програмите, организирање на документи и користење на алатки и опции за работа на проекти во секој програм соодветно.

Времетраењето на програмата е 90 наставни часа.

Програмата нуди можност за напредување на повисоки нивоа-курсеви за видео продукција и анимација, вклучување на пазарот на труд и вработување во фирма или хонорарно.

Во реализација на програмата ќе се применуваат современи наставни методи, кои ќе му овозможат на кандидатот континуирана активност за целокупното траење на обуката. Секоја наставна единица е поткрепена со специјално изработени вежби согласно официјалната програма на Adobe и официјална литература во најноваите верзии на Adobe Photoshop CC, Adobe After Effects CC и Adobe Premiere Pro CC – Classroom in a book, The official training workbook from Adobe.

Наставата ќе се одвива во специјализирана компјутерска предавална со потребната опрема, а секој посетител работи самостојно на компјутер со потребните Adobe софтвери за дизајнирање.

Обуката ја изведуваат сертифицирани инструктори на експертско ниво во владеење на Adobe софтверите за дизајнирање.

Резултати од програма

По завршување на програмата учесникот ќе биде способен да: - организира активности за подготовка на работното место, - користи софтвер за растерска графика - Photoshop, ефективно и креативно, - подесува параметри и организира документи во Photoshop, - креира и модифицира визуелни елементи, - ретушира и реставрира фотографии, - подготвува растерска графика за веб, печатење и видео, - користи софтвер за движечка графика – After Effects, ефективно и креативно, - подесува параметри и организирање на документи во After Effects, - изработува основни анимации, - користи специјални ефекти за анимации, - подготвува движечка графика за мобилен, веб и видео, - користи софтвер за дигитално видео – Premiere Pro, ефективно и креативно, - подесува параметри и организирање на документи во Premiere Pro, - визуелно организира видео клипови во секвенци, - врши видео монтажа со повеќе камери, - додава ефекти и транзиции, - креира титлови и графика, - снима излезни формати за слики, клипови и секвенци, - припрема видео фајлови за веб.

Критериуми за влез во програмата

Возрасни слушатели со претходни знаења од MS Windows, MS Office и Internet.

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 10 10
Пракса 80 80
Оценување 10 10
Вкупен број на часови 100
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support