Опис на програма

Главна цел на обуката е учесникот да се оспособи да подготвува, води и евалуира обуки и сесии за возрасни.

Резултатите од постигнувањата на учесниците ќе бидат евалуирани во текот и на крајот од обуката и ќе бидат базирани на јасно поставени критериуми кои ќе гарантираат дека учесниците ги поседуваат потребните компетенции за работа како обучувачи на возрасни.

Активната вклученост на учесниците во обуката е еден од основните андрагошки принципи на кои ќе се базира обуката. Завршната евалуација на постигнувањата на учесниците ќе се базира на проценка на целокупните постигнувања во процесот на обуката, како и завршна проценка составена од писмена и усна проверка.

 

Начин на реализација на обуката:

Обуката содржи теоретски и практичен дел, со вкупно времетрење од 240 часа од кои: теоретски (144), практични (72) и часови за оценување (24), преку кои учесниците ќе се стекнат со знаења, вештини и ставови потребни за оспособување да работат како обучувачи на возрасни.

 

По завршувањето на обуката, учесникот ќе се стекне со сертификат за „Обучувач на возрасни“

Резултати од програма

По завршување на програмата учесникот ќе биде способен да:
 • ги знае функциите и особеностите на полето на образованието на возрасни и неговата важност во нацонален и социјален контекст, како и во споредба со други можни контексти во поглед на поширока меѓународна рамка;
 • ја постави својата сопствена професионална улога во рамките на националниот контекст;
 • ги владее теориите на учење и поврзува со својата дидактичка активност;
 • ги владее мотивациските, психолошките и социјалните особености од учењето на возрасни и ги зема во предвид при планирање и имплементација на своите обуки;
 • ги применува теоретските принципи на комуникацијата во својата образовна работа со возрасни;
 • ги применува главните теории на групната динамика обуката и учењето во група за да може да раководи со социјалните процеси;
 • ги применува наставни техники и форми за учење во образованието на возрасни заради постигнување оптимален успех во обучувањето на различни целни групи;
 • ги работи согласно фазите: планирање (вклучувајќи го и развојот на наставната програма), организација, реализација и евалуација во процесот на образованието на возрасни.
применува различни техники на учење соодветно на ситуацијата.

Критериуми за влез во програмата

Основни критериуми за влез во програмата за обука се задоволени во предусловите опишани за профилот на учесници во програмата, како и проверка на предиспозиициите, афинитетите и мотивираноста на учесниците од страна на Центарот за доживотно учење-Скопје.

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 144 60
Пракса 72 30
Оценување 24 10
Вкупен број на часови 240
0 STUDENTS ENROLLED
  Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
  top
  © 2018 Developed by Unet
  Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support