Опис на програма

Програма за обука на Оператор на универзален струг.

Главна цел на програмата е кандидатот по спроведување на програмата да се стекне со знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при обработка на металите, како и правилно користење на опремата и инвентарот на машината универзален струг.

Со цел да се реализира програмата, кандидатот треба да ја помине обуката преку теоретски и практичен дел.

Времетраењето на програмата е 250 часа од кои 50 часа теоретска обука, 190 часа се практична обука во реални работни услови и 10 часа се наменети за оценувањето.

Теоретскиот дел од програмата ќе се изведува два пати неделно во договор со учесниците, а практичниот дел ќе се изведува од понеделник до петок. Теоретската обука ќе се одвива во просторија наменета за теоретска обука во рамки на административниот дел на компанијата, под менторство на Раководителот на машинскиот оддел.

Вреднувањето на постигнувањата на учесниците ќе се спроведува по завршување на теоретскиот дел преку проверка на постигнатото со цел споредба на знаењата пред и после теоретската обука, а по завршување и на практичната обука следи и завршен испит преку кој ќе се дефинираат стекнатите вештини и компетенции. По успешно положен завршен испит кандидатот се стекнува со сертификат.ho

Резултати од програма

[:mk]Учесникот:
 • ги знае технолошките процеси и ја организира работата
 • ги знае прописите за безбедна работа
 • ги знае видовите на производи
 • ги знае карактеристиките на материјалите
 • ги применува технолошките постапки од припрема до финализирање готов производ
 • ги користи потребната машина и прибор за работа
 • ги применува упатствата за работа на универзален струг
 • го знае режимот на работа на универзален струг
 • ги познава основните помагала, средства и мерни инструменти
 • ги познава функциите на универзален струг
 • знае да ракува со машината
 • го следи и контролира работењето на машината
 • ги означува производите
 • води потребни белешки за евиденција
 • комуницира со соработниците
 • ги применува мерките за лична заштита
 • ги применува мерките за заштита на околината
[:]

Критериуми за влез во програмата

[:mk]Возраст над 15 години Извод од матична книга на родени Документ за завршено основно образование[:]

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 50 20
Пракса 190 76
Оценување 10 4
Вкупен број на часови 248
0 STUDENTS ENROLLED

  [:en]Детали за понудувач на услуги[:mk]Instructor Details[:al]Instructor Details[:]

  Повеќе програми од Друштво за производство и трговија увоз-извоз Техногума ДОО, Подружница Техногума Образование на Возрасни Скопје
  Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
  top
  © 2018 Developed by Unet
  Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support