Опис на програма

Оваа програма за работно оспособување за занимањето ракувач со виљушкар на учесниците во програмата им овозможува да се стекнатсо знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување и управување со виљушкарот на работното место.

Програмата опфаќа практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат насловен како Ракувач со виљушкар“

Програмата е во времетраење од два месеци, се состои од вкупно 144часови од кои 32часа се за теоретска настава, 96часа се за практична обука во работилница, погон или реални работни услови и 16часа се наменети за оценувањето.

Теоретската обука ќе се одвива во училница –кабинет. Практичната обука ќе се изведува во реални услови, учесниците во програмата ќе бидат под менторство на вработен во компанијата.

Кандидатите кои успешно ќе јазавршат програмата, ќе бидат оспособени самостојно да ракуваат со виљушкар, ќе стекнат работни навики и дисциплина, ќе научат да ги применуваат средствата за безбедност при работа, ќе научат да се грижат како за сопствената безбедност така и за другите лица, ќе развијат способности запрецизност и одговорност при изведувањето на работните операции со виљушкар како што се: подигнување, задржување, спуштање и пренесување на товар, ќе развијат свест за превентивно одржување на виљушкарот во исправна состојба.

По завршувањето на обуката кандидатитеполагаат завршен испит. По успешно положениот завршен испит учесниците се стекнуваат со сертификат„Ракувач со виљушкар“.

Резултати од програма

[:mk]По завршувањето на обуката учесникот во програмата ќе се стекне со соодветни знаења, вештини и ќе биде способен да:  
 • ги применува правилата и презема мерки за безбедност при работа со виљушкар;
 • гиприменува правилата за внатрешен транспорт;
 • разликува видови механизми и погони кај виљушкарот и нивната намена;
 • проверува исправност на механизмите и системите на виљушкарот и да ги одржува во исправна состојба,
 • ја планира и подготвува манипулацијата на стоката со виљушкарот;
 • го подготвува виљушкарот пред почетокот на работата според дадените упатства за работа;
 • ги познава правилата за работа со виљушкарот и безбедно поставува и обесува товар;
 • ракува со виљушкарот приразни операции како подигнување, спуштање, задржување и премесување на товар;
 • управува со моторните и со електричните виљушкари;
 • вршиконтрола на исправноста на виљушкарот;
 • ја пријавува неисправноста и недостаток при работа со виљушкарот и води документација за тоа;
 • го снабдува уредот со електрична енергија или гориво на местата предвидени за тоа;
 • ги опишува својствата на материјалите што ги транспортира;
ги препознава можностите за отварање и водење на сопствен бизнис.[:]

Критериуми за влез во програмата

[:mk]Учесници во програмата можат да бидат лица кои:
 • имаат завршено најмалку основно образование;
 • се на возрастнад 17 годинии
поседуваат возачка дозвола за управување моторни возила од „Б“ категорија.[:]

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 32 22
Пракса 96 67
Оценување 16 11
Вкупен број на часови 144

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support