Konferencë “Si të bëjmë të mësuarit të dukshëm: Strategjitë për implementimin dhe vlerësimin e mësimit jo-formal dhe informal”

Në këtë Konferencë morën pjesë më shumë se 200 përfaqësues të institucioneve dhe organizatave të ndryshme të Europës, duke përfshirë politikëbërës,ekspertë që punojnë në implementimin e proceseve të validimit, studiues dhe pjesmarës  të tjerë. Konferenca u mbajt në Selanik, Greqi, 28 dhe 29 nëntor 2016, e cila u organizua nga CEDEFOP.

Qëllimi i kësaj konference ishte për të ndarë përvojat në lidhje me vlerësimin e mësimit jo-formal dhe informal, për të cilën shumica e pjesëmarrësve u pajtuan se është një nga prioritetet për uljen e papunësisë, përmirësimin e kualifikimeve të të rriturve si dhe për të rritur cilësinë e jetesës.

Temat kryesore të konferencës ishin:

– Validimi i emigrantëve

– Validimi për të papunët ose të atyre që janë në rrezik për të qenë të papunë

– Validimi i të rriturve me kualifikim të ulët

– Validimi për të punësuarit

Në Konferenë morën pjesë pesë përfaqësues të Qendrës për arsimin e të rriturve dhe dy përfaqësues të Qendrës për mësim gjatë gjithë jetës.

декември 1, 2016

Konferencë “Si të bëjmë të mësuarit të dukshëm: Strategjitë për implementimin dhe vlerësimin e mësimit jo-formal dhe informal”

Në këtë Konferencë morën pjesë më shumë se 200 përfaqësues të institucioneve dhe organizatave të ndryshme të Europës, duke përfshirë politikëbërës,ekspertë që punojnë në implementimin e proceseve të validimit, studiues dhe pjesmarës  të tjerë. Konferenca u mbajt në Selanik, Greqi, 28 dhe 29 nëntor 2016, e cila u organizua nga CEDEFOP.

Qëllimi i kësaj konference ishte për të ndarë përvojat në lidhje me vlerësimin e mësimit jo-formal dhe informal, për të cilën shumica e pjesëmarrësve u pajtuan se është një nga prioritetet për uljen e papunësisë, përmirësimin e kualifikimeve të të rriturve si dhe për të rritur cilësinë e jetesës.

Temat kryesore të konferencës ishin:

– Validimi i emigrantëve

– Validimi për të papunët ose të atyre që janë në rrezik për të qenë të papunë

– Validimi i të rriturve me kualifikim të ulët

– Validimi për të punësuarit

Në Konferenë morën pjesë pesë përfaqësues të Qendrës për arsimin e të rriturve dhe dy përfaqësues të Qendrës për mësim gjatë gjithë jetës.

декември 1, 2016

0 responses on "Konferencë "Si të bëjmë të mësuarit të dukshëm: Strategjitë për implementimin dhe vlerësimin e mësimit jo-formal dhe informal""

Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet