Vizitë studimore në Madrid

Në kuadër të projektit IPA u organizua vizitë studimore në Spanjë,Madrid në periudhën prej 22-27 nëntor 2012, në të cilën morrën pjesë drejtoresha e Qendrës për arsimin e të rriturve Znj. Lindita Qazimi dhe një pjesë e punonjësve të QAR. Qëllimi i vizitës studimore në Spanjë ishte njohja me sistemin spanjoll për arsimin e të rriturve duke vizituar institucionet dhe organizatat relevante, si:

-Ministria e arsimit, ku u prezentuan sektor të ndyshëm dhe aktivitetet e tyre

-Qendra për arsimin e të rriturve, me prezentime për arsimin formal fillor dhe të mesëm si dhe trajnime për punësim

-Agjensioni për punësim ( Krijimin dhe mirëmbajtjen e Regjistrit shtetëror për provajderët)

-Qendra private për arsimin e të rriturve-Toledo, prezentim për validimin e programeve dhe shërbimeve nga pikëpamja e ofruesve të shërbimeve)

-Sekretariati Rom, Prezentim i programeve për përfshirje sociale

-Instituti Nacional për Kualifikime INCUAL (Vlersim dhe akreditim official i  kualifikimeve profesionale)

-Direktorati Gjeneral për Drejtim/Këshillim dhe VET (Informacion për dhënien e sertifikatave dhe diplomave)

ноември 30, 2015

Vizitë studimore në Madrid

Në kuadër të projektit IPA u organizua vizitë studimore në Spanjë,Madrid në periudhën prej 22-27 nëntor 2012, në të cilën morrën pjesë drejtoresha e Qendrës për arsimin e të rriturve Znj. Lindita Qazimi dhe një pjesë e punonjësve të QAR. Qëllimi i vizitës studimore në Spanjë ishte njohja me sistemin spanjoll për arsimin e të rriturve duke vizituar institucionet dhe organizatat relevante, si:

-Ministria e arsimit, ku u prezentuan sektor të ndyshëm dhe aktivitetet e tyre

-Qendra për arsimin e të rriturve, me prezentime për arsimin formal fillor dhe të mesëm si dhe trajnime për punësim

-Agjensioni për punësim ( Krijimin dhe mirëmbajtjen e Regjistrit shtetëror për provajderët)

-Qendra private për arsimin e të rriturve-Toledo, prezentim për validimin e programeve dhe shërbimeve nga pikëpamja e ofruesve të shërbimeve)

-Sekretariati Rom, Prezentim i programeve për përfshirje sociale

-Instituti Nacional për Kualifikime INCUAL (Vlersim dhe akreditim official i  kualifikimeve profesionale)

-Direktorati Gjeneral për Drejtim/Këshillim dhe VET (Informacion për dhënien e sertifikatave dhe diplomave)

ноември 30, 2015

0 responses on "Vizitë studimore në Madrid"

Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet