Vizitë studimore në Slloveni

Të punësuarit në IP Qendra për arsimim të të rriturve – Shkup, bashkë me drejtorin e kësaj qendre, z. Lindita Qazimi dhe drejtori i Qendrës për mësim gjatë gjithë jetës – Shkup, Biljana Mojsovska, nga data 23.05.2016 deri më 27.05.2016, realizuan një vizitë studimore në Lubjanë , Slloveni.
Qëllimi i vizitës ishte njohja me sistemin për Validizimin e mësimit formal dhe informal të të rriturve  në Slloveni, si dhe të vizitohen Institucionet që bëjnë implementimin e sistemit për Validizim. Po ashtu, kjo vizitë kishte për qëllim edhe njohjen me sfidat dhe problemet e implementuesve në praktikë.
Institucionet që u vizituan ishin: Qendra Andagoshki e Sllovenisë – Lubjanë, ZIK Çernomelj, Universiteti i punëtorëve Jasenica dhe Bled e Sllovenisë.
октомври 24, 2018

Vizitë studimore në Slloveni

Të punësuarit në IP Qendra për arsimim të të rriturve – Shkup, bashkë me drejtorin e kësaj qendre, z. Lindita Qazimi dhe drejtori i Qendrës për mësim gjatë gjithë jetës – Shkup, Biljana Mojsovska, nga data 23.05.2016 deri më 27.05.2016, realizuan një vizitë studimore në Lubjanë , Slloveni.
Qëllimi i vizitës ishte njohja me sistemin për Validizimin e mësimit formal dhe informal të të rriturve  në Slloveni, si dhe të vizitohen Institucionet që bëjnë implementimin e sistemit për Validizim. Po ashtu, kjo vizitë kishte për qëllim edhe njohjen me sfidat dhe problemet e implementuesve në praktikë.
Institucionet që u vizituan ishin: Qendra Andagoshki e Sllovenisë – Lubjanë, ZIK Çernomelj, Universiteti i punëtorëve Jasenica dhe Bled e Sllovenisë.
јуни 6, 2016

0 responses on "Vizitë studimore në Slloveni"

Vizitë studimore në Slloveni

Të punësuarit në IP Qendra për arsimim të të rriturve – Shkup, bashkë me drejtorin e kësaj qendre, z. Lindita Qazimi dhe drejtori i Qendrës për mësim gjatë gjithë jetës – Shkup, Biljana Mojsovska, nga data 23.05.2016 deri më 27.05.2016, realizuan një vizitë studimore në Lubjanë , Slloveni.
Qëllimi i vizitës ishte njohja me sistemin për Validizimin e mësimit formal dhe informal të të rriturve  në Slloveni, si dhe të vizitohen Institucionet që bëjnë implementimin e sistemit për Validizim. Po ashtu, kjo vizitë kishte për qëllim edhe njohjen me sfidat dhe problemet e implementuesve në praktikë.
Institucionet që u vizituan ishin: Qendra Andagoshki e Sllovenisë – Lubjanë, ZIK Çernomelj, Universiteti i punëtorëve Jasenica dhe Bled e Sllovenisë.
јуни 2, 2016

0 responses on "Vizitë studimore në Slloveni"

Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet