Vizitë studimore nga përfaqësuesit e arsimit për të riturit nga Bosnja dhe Hercegovina

Në periudhën prej 25.09 deri 28.09.2018 u realizua vizitë studimore me mysafirët nga Bosnja dhe Hercegovina e organizuara nga Qendra e të mësuarit gjatë gjithë jetës – Shkup dhe Zyra e DVV International në Bosnjë dhe Hercegovinë.

Qëllimi i vizitës është që përfaqësuesit e arsimit për të rriturit nga BH, të njihen me sistemin e arsimit për të rriturit në R.Maqedonisë. Ky shkëmbim përvojash përfshin institucionet si Ministritë e Arsimit, IP Qendra për arsimin e të rriturve, Shkollat ​​profesionale, ofruesit e akredituar private që realizojnë arsimim jo-formal si dhe organizatat jo-qeveritare.

IP Qendra për arsimin e të rriturve – Shkup ishte institucioni i parë në të cilin ndaluan mysafirët nga BH. Fjalim hyrës dhe përshëndetës pati drejtoresha e IP Qendrës për arsimin e të rriturve znj. Lindita Qazimi e cila u shoqërua edhe me prezentime nga të punësuarit e QARr për: Roli i Qendrës, Procesi i verifikimit të programeve për të rriturit, Sistemi i validimit të njohurive paraprake, etj. Takimi pati karakter interaktiv dhe pjesmarësit patën mundësin e shkëmbimit të përvojave të tyre.
Vizita është mbështetur nga DVV International nga Bon i Gjermanisë

октомври 4, 2018

Vizitë studimore nga përfaqësuesit e arsimit për të riturit nga Bosnja dhe Hercegovina

Në periudhën prej 25.09 deri 28.09.2018 u realizua vizitë studimore me mysafirët nga Bosnja dhe Hercegovina e organizuara nga Qendra e të mësuarit gjatë gjithë jetës – Shkup dhe Zyra e DVV International në Bosnjë dhe Hercegovinë.

Qëllimi i vizitës është që përfaqësuesit e arsimit për të rriturit nga BH, të njihen me sistemin e arsimit për të rriturit në R.Maqedonisë. Ky shkëmbim përvojash përfshin institucionet si Ministritë e Arsimit, IP Qendra për arsimin e të rriturve, Shkollat ​​profesionale, ofruesit e akredituar private që realizojnë arsimim jo-formal si dhe organizatat jo-qeveritare.

IP Qendra për arsimin e të rriturve – Shkup ishte institucioni i parë në të cilin ndaluan mysafirët nga BH. Fjalim hyrës dhe përshëndetës pati drejtoresha e IP Qendrës për arsimin e të rriturve znj. Lindita Qazimi e cila u shoqërua edhe me prezentime nga të punësuarit e QARr për: Roli i Qendrës, Procesi i verifikimit të programeve për të rriturit, Sistemi i validimit të njohurive paraprake, etj. Takimi pati karakter interaktiv dhe pjesmarësit patën mundësin e shkëmbimit të përvojave të tyre.
Vizita është mbështetur nga DVV International nga Bon i Gjermanisë

октомври 4, 2018
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet